Tags

, , , ,


Layout QWERTY (dari Wikipedia)

LayoutQWERTY(dariWikipedia)

Papanketikataukeyboardbukanlahhalyangasingbagiandayangsedang
membacatulisaninisaatinimelaluimediamonitor.Dari26hurufyangkita
kenalpadapapanketikdanbanyakkarakterlainyangbisajugadihasilkan
daripapanketikini,adasatukarakteryangselaludigunakan.Karakter
iniadatetapitidakkelihatan.Diaselaludiperlukanolehsemuajenistulisan.
ApakahtulisanpakaiaksentertentuataukahstandarUS-Internasional.Tanpa
karakterinimakasangatlahsulitbagipembacauntukmengertimaksuddari
tulisantersebut.

Terkadangartisuatualimatakanberubahtotaljikakarakterinitidakdisertakan.
Begitupentingnyakarakterinisehinggadisediakantombolkhususyangberbeda
dariyanglain,danbiasanyayangselalumenekantombolkarakteriniadalahjari
yangspesialjugayaitujempol.Inidenganasumsisangpemakaimempunyaijari
yangnormal.

KarakteryangdimaksudadalahSPASI.Ciri-cirinyaadalah:diaadatetapitidakada.
Tidakpernahdisebutdandilihatkita.

Walaupunakhir-akhirinimulaiseringdiingatsaatkitaakanmengirim
pesanpendekmelaluitelepongenggam:ketikREGSPASIblablabla…

Bagaimanajikasuatusaatkitakehilanganspasi..?

Pesanmoral:jangansepelekanyangtidakkelihatantetapiselaluhadirdidekatkita.

🙂

Advertisements